Skip to content
info@sfk.se

Olle Jonsonpriset 2019

2019 års vinnare av Svenska Förbundet för Kvalitets pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson är Christoffer Johansson.

How Lean Six Sigma can improve predictability in an Industry 4.0 perspective – A case study of lead times in manual operations at GKN Aerospace. Examensarbetet är utfört vid Linköpings universitet.

För att läsa examensarbetet vänligen klicka här.

Motivering: Industri 4,0 är ett högaktuellt begrepp som skapar stora möjligheter men också nya utmaningar för tillverkningsindustrin och bland dessa utmaningar återfinns även kvalitetsarbetet. I examensarbetet belyser författaren hur Lean Six Sigma kan förbättra förutsägbarheten i de manuella operationer som ännu återstår, trots en hög automatiseringsgrad. Examensarbetet är utfört vid GKN Aerospace där författaren har studerat ledtider i manuella operationer. Arbetet är föredömligt genomfört och bidrar till kunskapsutvecklingen inom området.

Christoffer Johansson deltog, och presenterade sitt arbete, på WQD, World Quality Day, den 14 nov i Malmö.

Hedersomnämnande

Utöver vinnaren Christoffer Johansson delades även två hedersomnämnanden ut. 2019 gick dessa hedersomnämnande till Cecilia Lööf-Mahler, Sabina Lindell och Marlene Eldsand

Ett hedersomnämnande tilldelades Cecilia Lööf-Mahler för hennes examensarbete Skolan som lärande organisation – En studie av PRIO och dess effekter i ett hållbart utvecklingsarbete. Examensarbetet är utfört vid Mittuniversitetet.

Motivering: Under de senaste åren har behovet av ökad kunskap kring skolan som lärande organisation blivit alltmer accentuerad. I examensarbetet studeras förbättringsprogrammet PRIO och dess effekter på utvecklingsarbetet i Landskrona stads skolor. Examensarbetet är mycket väl utfört och kommer förhoppningsvis att inspirera andra skolor att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete.

Ett hedersomnämnande tilldelades Sabina Lindell och Marlene Eldsand för deras examensarbete Värdeskapande intern kommunikation med Lean kommunikation och kommunikativt ledarskap – Modell för Lean kommunikation för att stärka och medvetet arbeta med värdeskapande intern kommunikation i Leanbaserade verksamheter. Examensarbetet är utfört vid Mittuniversitetet.

Motivering: I examensarbetet undersöker författarna hur Leanbaserade och Leaninspirerade verksamheter i svensk offentlig sektor arbetar för att åstadkomma värdeskapande intern kommunikation. Utifrån studiens resultat har författarna på ett förtjänstfullt sätt utvecklat en modell som kan användas för att utveckla och stärka den interna kommunikationen.

Back To Top