Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité augusti; ”Forskning om långsiktig hållbarhet och kvalitetsledning.”


  • Datum


Anna Mårtensson, lektor i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet *)

Caféet kommer att inledas med att Anna presenterar och reflekterar över sin forskning bland annat baserat på sin avhandling:

”Make the future a part of today: Awaken long-term thinking in quality management practices”.

Efter en presentation kommer det att ges tillfälle för frågor och diskussioner.

De aktiviteter som utförs och de beslut som tas av individer och organisationer påverkar det som sker längre fram i tiden. Därför är det nödvändigt att hela tiden tänka på framtiden. Långsiktigt tänkande som koncept stödjer att tänka på framtiden och det ingår dessutom i både kvalitetsledning och hållbar utveckling. Långsiktigt tänkande förtydligas i olika teoretiska tolkningar genom till exempel värderingar och principer. Långsiktigt tänkande identifieras också som viktigt och nödvändigt för organisationer när de utmanas av snabba förändringar och samhälleliga behov, men det har visat sig svårt att omsätta i praktiken.

*) Anna Mårtensson är lektor i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet. Hon är också chef, proprefekt, vid institutionen för Kommunikation. Kvalitetsteknik och Informationssystem. Hennes forskning rör sig inom kopplingen mellan kvalitet och hållbarhet med främsta fokus på organisationers förutsättningar för holistiskt och långsiktig styrning och ledning. Anna har flera års arbetslivserfarenhet från att ha praktiskt arbetat med kvalitetsfrågor i både industrin och offentlig sektor, samt haft ledande positioner i styrelser.

Anmälan, kostnadsfritt.

Back To Top