Skip to content
info@sfk.se

SFK Småland inbjuder till årsmöte


  • Genomfört:
  • 04/3 -22
  • Plats
  • Kyrkogatan 2, Vrigstad

SFK Småland inbjuder till årsmöte

När:
2022-03-04

Plats:
Vrigstad värdshus.
Deltagande vid mötet kan ske fysiskt alternativt via Teams.

Agenda:
10:15-11:00 Kaffe och fralla
11:00-12:00 Årsmöte
12:00 Lunch

Anmäl dig nedan senast 2022-02-21 på SFKs hemsida.
Länk till Teams skickas ut i god tid.

Medverkande är medlemmar i SFK Småland

§1 Mötets öppnande

§2 Årsmötets behöriga utlysande

§3 Komplettering och godkännande av dagordning

§4 Val av ordförande för mötet

§5 Val av sekreterare för mötet

§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

§8 Ekonomisk rapport och revisionsberättelse

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Val av ordförande på ett år

§11 Val av ordinarie styrelseledamöter

§12 Förslag till en ledamot i SFK förbundsstyrelse. Väljs på två år
Medlem till förbundsstyrelsen väljs av SFK fullmäktige

§13 Val av två revisorer på ett år och suppleant

§14 Val av två representanter till SFK fullmäktige på ett år

§15 Val av en valkommitté bestående av två ledamöter på ett år vardera

§16 Information om årsavgift. Årsavgiften beslutas av fullmäktige
935 kronor inkl. moms, fördelat på: Serviceavgift 600 kr + moms, medlemsavgift 185 kr, ej avdragsgill avgift för region.
Sektion – tillägg 185 kr

§17 Förslag till aktiviteter för kommande verksamhetsår

§18 Övriga frågor

§19 Avslutning

Välkomna

Christer Wallin
Ordf SFK Småland

Vid anmälan nedan: Ange i Meddelanderutan om du tänker delta i Vrigstad eller via Teams, tack

Bokning

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top