Skip to content
info@sfk.se

Kallelse och dagordning fullmäktigemöte 2019-04-25


 • Genomfört:
 • 25/4 -19
 • Plats
 • Vasagatan 22, Stockholm

Kallelse och dagordning fullmäktigemöte

Datum: 2019-04-25
Tid: 12:00-16:00, inledning med lunch
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm
Kontakt: Anne A Marbrandt, 0734-274050, anne.abrahammarbrandt@sfk.se

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop av röstberättigade Fullmäktigeledamöter samt Förbundsstyrelse och övriga funktionärer
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två justerare att jämte mötesordförande justera dagens protokoll
 8. Föregående Fullmäktigeprotokoll
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
 10. Årsredovisning för 2018
  a) Årsredovisning och revision för SFK Förbundet
  b) Årsredovisning och revision för SFK Utveckling AB
  c) Årsredovisning och revision för Qvalify AB
  d) Koncernredovisning
 11. Rapport från interna verksamhetsrevisorn för 2018
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
 13. Val av förbundets styrelseordförande 2019
 14. Val av övriga styrelseledamöter i förbundsstyrelsen
 15. Val av förbundets revisor samt intern verksamhetsrevisor 2019
 16. Val av förbundets valberedning för 2019
 17. Verksamhetsinriktning 2019, Vision, Mål, Verksamhetsplan, Handlingsplan
 18. Avgifter till förbundet
 19. Budget för SFK Förbundet
 20. Verksamhetsplan och budget Qvalify AB
 21. Styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer
  a) Qvalify AB
  b) SFK Utveckling AB
 22. Val av befullmäktigade ombud att företräda förbundet vid förbundets bolags bolagsstämmor
  a) Qvalify AB
  b) SFK Utveckling AB
 23. Styrelsepropositioner och motioner
  a) Start av ny sektion: SFK Nukleär Säkerhet
 24. Tack för verksamhetsåret
 25. Mötets avslutande

Möteshandlingar

Valnämnd 2019

Anne A Marbrandt, förbundsordförande SFK

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top