Skip to content
info@sfk.se

SFK Väst kallar till årsmöte, 15 mars 17:15 – 18:15


 • Genomfört:
 • 15/3 -22

Till SFK Västs medlemmar.

Välkomna till årsmötet för SKF Väst. Anmälan görs som vanligt genom att ni fyller i formuläret längst ned i denna inbjudan.

Aktivitet som kopplas till årsmötet.

Som aktivitet föreslår vi det Rundabordsseminarium som hålls samma dag, mellan 15:00 – 17:00, som ni tidigare blivit inbjudna till. Ni som ännu inte anmält er till seminariet gör det via länken: https://www.eoq.org/event/what-about-quality-4-0/

OBS! Vi har några vakanser i listan över funktionärer. Om du önskar bli en del av en inspirerande grupp, hör av av dig till Valberedningens sammankallande: folke.hoglund@gmail.com

Agenda för årsmötet, 17:15 – 18:15.

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets stadgeenliga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Som röstlängd gäller närvarolistan.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Kassörens redogörelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 11. Avtackning avgående ledamöter
 12. Val av styrelse
  Vice ordförande på två år
  Sekreterare på två år
  Klubbmästare på två år
  Val av tre ordinarie styrelseledamöter på ett år
  Val av tre suppleanter till styrelsen på ett år
  Val av två revisorer och en revisorssuppleant
  Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en ledamot ur styrelsen, tillika sammankallande
  Val av två fullmäktigeledamöter och en suppleant, samtliga skall vara medlemmar i SFK Västs styrelse
 13. Behandling av styrelseförslag och motioner
 14. Verksamhetsplan och mål för kommande verksamhet
 15. Övriga ärenden
 16. Årsmötets avslutande

Dokumentation kopplat till respektive agendapunkt. Dokumentet uppdateras successivt:

Verksamhetsberattelse-2022-03-13

Revisionsrapport_SFK_2021_1

Back To Top