Skip to content
info@sfk.se

SFK Fullmäktigemöte 2023-04-26 Tid: 16:00-18:30 Teams


  • Genomfört:
  • 26/4 -23

Kallelse och dagordning
SFK Fullmäktigemöte 2023-04-26
Deltagare är valda representanter för Regioner och Sektioner samt Förbundsstyrelse och övriga kallade.

Tid: 16:00-18:30
Plats:
Digitalt möte via TEAMS, länk skickas före mötet
Kontakt: Ingemar Lindström 0709 46 25 03, ingemar.lindstrom@sfk.se
MO Mötesordföranden

Dagordning
1. Mötets öppnande IL
2. Upprop av röstberättigade GF
Fullmäktigeledamöter samt Förbundsstyrelse och övriga funktionärer
3. Fråga om mötets behöriga utlysande IL
4. Fastställande av dagordningen IL
5. Val av ordförande för mötet IL
6. Val av sekreterare för mötet MO
7. Val av två justerare att jämte mötesordförande justera dagens protokoll MO
8. Föregående Fullmäktigeprotokoll MO
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 MO
10. Årsredovisning för 2022
a. Årsredovisning och revision för SFK Förbundet MO
b. Årsredovisning och revision för SFK Utveckling AB MO
c. Årsredovisning och revision för Qvalify Group AB MB
11. Rapport från interna verksamhetsrevisorn PC
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022 MO
13. Val av förbundets styrelseordförande 2023 Valberedning
14. Val av övriga styrelseledamöter i förbundsstyrelsen Valberedning
15. Val av förbundets revisor samt intern verksamhetsrevisor 2023 MO
16. Val av förbundets valberedning för 2023 MO
17. Verksamhetsplan 2023 UG
18. Avgifter till förbundet MO
19. Budget för SFK Förbundet och Utveckling AB IL
20. Verksamhetsplan och budget Qvalify Group AB UG
21. Styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer Valberedningen
a. Qvalify Group AB
b. SFK Utveckling AB
22. Val av befullmäktigade ombud att företräda förbundet vid förbundets bolags bolagsstämmor Valberedningen
a. Qvalify Group AB
b. SFK Utveckling AB
23. Styrelsepropositioner och motioner MO
a. Hedersmedlem
24. Tack för verksamhetsåret MO
25. Mötets avslutande IL

Back To Top