Skip to content
info@sfk.se

Kallelse årsmöte SFK Region VDÖ 2020Kallelse årsmöte SFK Region VDÖ 2020

Varmt välkomna att delta vid Årsmöte för SFK Region Värmland- Dalsland- Örebro
Årsmötet kommer att hållas som telefonmöte pga. pandemin den 30 juni kl.17-18

Direkt efter mötet följer kort konstituerande styrelsemöte för de som berörs.

Anmäl dig till årsmötet senast den 25:e juni genom att fylla i formuläret nedan.

Telefonnummer och kod för deltagande:

 • Tel nr: 0757-600274
 • Kod för att ansluta: 309300

Dagordning:

 • Mötet öppnas av föreningens ordförande
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän
 • Föregående årsmötesprotokoll
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av balans- och resultaträkning
 • Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 • Val av föreningens ordförande
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Val av valberedning
 • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 • Inkomna motioner
 • Övriga ärenden
 • Mötets avslutande

Styrelsen SFK Region VDÖ genom

Pauli Matikka, 0706-85 22 15

Ordförande SFK VDÖ

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top