Skip to content
info@sfk.se

Årsmöte 2024, SFK Väst


  • Genomfört:
  • 13/3 -24

Styrelsen i SFK Väst hälsar sina medlemmar välkomna till årsmötet 2024!

Program:
14:30 – 15:00 Mingel & Fika

15:00 – 1545 Presentation om Flexound – Isak Olevic*)

15:45 – 16:00 Paus: Mingel & Fika

16:00 – 16:45 SFK Väst Årsmöte **)

17:00  Äta & Umgås till en buffè, som SFK Väst bjuder på.
Om ni inte önskar delta i buffèn, anmäl det under ”Meddelande” i anmälningsformuläret.

Plats: Konferenslokal på United Spaces Lindholmen, Uni3, Pumpgatan 1 Göteborg,

*) Flexound – “Let your skin do the listening”
Vi får en presentation av Isak Olevic CEO om deras patenterade haptiska ljudteknik för att förstärka ljudupplevelser. Deras teknik används i många miljöer ex inom fordonsindustrin, biografer..
Isak kommer att presentera företaget, deras teknik men också hur de kvalitetssäkrar applikationer hos kund”

Isak Olevic; läs mer om Isak på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/olevic/

**) Dagordning för årsmötet 2024:
1. Mötets öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare (Som röstlängd gäller närvarolistan)
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Kassörens redogörelse
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Val av styrelse
– Vice ordförande på två år
– Sekreterare på två år
– Klubbmästare på två år
– Val av tre ordinarie styrelseledamöter på ett år
– Val av tre suppleanter till styrelsen på ett år
12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
13. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en ledamot ur styrelsen, tillika sammankallande
14. Val av två fullmäktigeledamöter och en suppleant, samtliga skall vara medlemmar i SFK Västs styrelse
15. Behandling av styrelseförslag och motioner
16. Verksamhetsplan och mål för kommande verksamhet
17. Övriga ärenden
18. Årsmötets avslutande

Välkomna!
SFK Väst, genom
Folke Höglund, v. ordf.

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top