Skip to content
info@sfk.se

Årsmöte SFK Syd på Axis Communications


 • Genomfört:
 • 29/3 -19
 • Plats
 • Emdalavägen 14, Lund

Varmt välkommen till Årsmöte för SFK Syd!
Vi har haft ett aktivt år i Syd som varit fullspäckat av intressanta studiebesök.
Snart är det dags att sätta agendan för nästa verksamhetsår – vill du vara med och göra det i styrelsen?

Kl 14:00 inleds årsmötesförhandlingarna och direkt efter mötet följer kort konstituerande styrelsemöte och styrelsemöte för de som berörs.

Dagordning

 • Mötet öppnas av föreningens ordförande
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av föredragningslista
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän
 • Bekräftande av stadgeändring
 • Föregående årsmötesprotokoll
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av balans- och resultaträkning
 • Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 • Val av föreningens ordförande
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Val av valberedning
 • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 • Inkomna motioner
 • Övriga ärenden
 • Mötets avslutande

Vi drivs genom våra engagerade medlemmar och ser fram emot ditt deltagande på årsmötet!
Skulle du ha intresse av att engagera dig i styrelsen för SFK Syd – tveka inte att ta kontakt direkt så vidarebefordrar vi dina kontaktuppgifter till valberedningen.

Anmäl dig till årsmötet senast den 25 mars.

Styrelsen SFK Syd genom
Anne A Marbrandt, 0734-274050
Ordförande SFK Syd

Back To Top