Skip to content
info@sfk.se

Årsmöte SFK Region VDÖ 2022 Årsmöte SFK Region VDÖ 2022 

Varmt välkomna att delta vid årsmöte för SFK Region Värmland – Dalsland – Örebro

Tid: den 4 maj kl.17.00 – 19.00 OBS Ny tid

Plats: Strandkanten, Karlskoga
Grönfeltsgatan 31, 691 41, Karlskoga (strandkanten.nu) 0586-567 80
Vi bjuder på smörgås/öl och kaffe

Föredrag: Hållbarhet är en kvalitetsaspekt, information om GHG-Protokollet

Direkt efter mötet följer kort konstituerande styrelsemöte för de som berörs.

Anmäl dig till årsmötet senast den 3 maj i formuläret nedan, tack

Dagordning:

 1.  Mötet öppnas av föreningens ordförande

2.  Fråga om mötets behöriga utlysande

3.  Fastställande av dagordning

4.  Val av ordförande för mötet

5.  Val av sekreterare för mötet

6.  Val av två justeringspersoner

7.  Föregående årsmötesprotokoll

8.  Styrelsens verksamhetsberättelse

9.  Revisorernas berättelse

10.Fastställande av balans- och resultaträkning

11.Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse

12.Val av föreningens ordförande 1 år

13.Val av övriga styrelseledamöter 1 respektive 2 år

14.Val av revisorer och revisorssuppleanter

15.Val av valberedning

16.Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

17.Inkomna motioner

18.Övriga ärenden

19.Mötets avslutande

Styrelsen SFK Region VDÖ genom 

Pauli Matikka
Ordförande SFK-VDÖ
pauli.matikka@telia.com
0706-85 22 15

 

Bokning

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top