Skip to content
info@sfk.se

Välkomna till vårt årsmöte år 2021 i SFK SmålandÅr 2021 är fortfarande ett högst annorlunda år där vi ännu inte träffas fysiskt.

Men vi jobbar aktivt med att göra våra planerade utbildningar till distansversioner.

Det är inte helt lätt eftersom våra utbildningsmaterial är framtagna för fysiska tillfällen.

Småland är bra på att ta hand om och ha dialog med sina deltagare och distansmöten är en helt ny miljö.
Men vi kommer att bli bra på även de sätten att arbeta.

När: 2021-03-12 kl 09.00 – ca 09.50
– Vi kommer att ha en liten paus före Café Kvalité med Gudrun Bremle från Intersolia med
”Reach, RoHS och Conflict Materials, några viktiga begrepp att hålla koll på”
Ni deltar automatiskt i den aktiviteten kl 10.00 – ca 10.50

Plats: Teams. De anmälda får en länk strax före mötet via mail

Senaste tid för anmälan: 2021-03-02

Anmäl dig i formuläret nedan, tack

Inloggning: Problem, kontakta Gert Eriksson, gert.eriksson@peab.se Tel 0702 335 541

Närvarande: medlemmar i SFK Småland

Dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Årsmötets behöriga utlysande

§3 Komplettering och godkännande av dagordning

§4 Val av ordförande för mötet

§5 Val av sekreterare för mötet

§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

§8 Ekonomisk rapport och revisionsberättelse

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Val av ordförande på ett år

§11 Val av ordinarie styrelseledamöter

§12 Förslag till en ledamot i SFK förbundsstyrelse. Väljs på två år
Medlem till förbundsstyrelsen väljs av SFK fullmäktige

§13 Val av två revisorer på ett år

§14 Val av två representanter till SFK fullmäktige på ett år

§15 Val av en valkommitté bestående av två ledamöter på ett år vardera

§16 Information om årsavgift. Årsavgiften beslutas av fullmäktige 935 kronor inkl. moms,
fördelat på: Avdragsgill serviceavgift 600 kr + moms, medlemsavgift 185 kr. Sektion – tillägg 185 kr

§17 Förslag till aktiviteter för kommande verksamhetsår

§18 Övriga frågor

§19 Avslutning

Välkomna

Styrelsen i SFK Småland

Bokning

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top