Skip to content
info@sfk.se

SFK Småland inbjuder till årsmöte 2024 hos Husqvarna AB i HuskvarnaSFK Småland inbjuder till årsmöte 2024 hos Husqvarna AB i Huskvarna

www.husqvarna.com/se/utforska-och-upptack/husqvarnas-motorsagar-framdrivna-av-vara-anvandare-sedan-1959/  

Alla medlemmar i SFK Småland är välkomna

När: 2024-03-15

Tid: 09:00-12:15 därefter gratis lunch

Plats: Husqvarna AB, huvudentré, Stockmakaregatan 4 i Huskvarna 
Parkering vid Friskis o Svettis

Agenda:
09:00-09:30 Mingel, kaffe och fralla
09:30-10:30 Årsmöte inkl. reviderade stadgar
10:45-12:00 Fabriksvisning av motorsågstillverkning
12:15 SFK Småland bjuder på lunch på Restaurang Stockmakaren, Stockmakaregatan 3C, 561 21 Huskvarna

Deltagande vid årsmötet kan ske fysiskt alternativt via Teams
Länk till Teams skickas ut i god tid.

Anmäl dig i formuläret nedan för Bokning senast 2024-03-01
Skriv i meddelande fältet om du bara tänker delta i årsmötet vi Teams, tack

§1 Mötets öppnande

§2 Årsmötets behöriga utlysande

§3 Komplettering och godkännande av dagordning

§4 Val av ordförande för mötet

§5 Val av sekreterare för mötet

§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023

§8 Ekonomisk rapport och revisionsberättelse

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Val av ordförande på ett år

§11 Val av ordinarie styrelseledamöter

§12 Förslag till en ledamot i SFK förbundsstyrelse.
Ledamot till förbundsstyrelsen väljs av SFK fullmäktige

§13 Val av två revisorer på ett år och suppleant

§14 Val av två representanter till SFK fullmäktige på ett år

§15 Val av en valkommitté bestående av två ledamöter på ett år vardera

§16 Information om årsavgift. Årsavgiften 935 kronor beslutas av fullmäktige
Årsavgiften består av serviceavgift 600 kr + moms, medlemsavgift 185 kr (ej avdragsgill avgift för region)
Sektion – tillägg 185 kr

§17 Förslag till aktiviteter för kommande verksamhetsår

§18 Övriga frågor
– Beslut om reviderade stadgar

§19 Avslutning

Välkomna
Styrelsen i SFK Småland

/ Christer Wallin
0730 799 003
christer.wallin@vibracoustic.com

Formulär för Bokning ligger nedanför Förslaget till reviderade stadgar.

Nedan;
Förslag till revidering av stadgarna med kursiv och fet stil. Utgående text inom ( ) i texten nedan.
2024-01-31 C-E Lindvall v ordf.

Stadgar för SFK Småland Regionförening i Svenska Förbundet för Kvalitet.
Stadgarna fastställda vid årsmötet 2017-03-10 i SFK Småland

§ 1 Föreningens syfte
SFK Småland är en regionförening i Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) och utgör en ideell sammanslutning av personer som har intresse för verksamhetsutveckling.
Föreningen bildades 1975 med Wiggo Broodin som förste ordförande.

§ 2 Medlemmar i föreningen
Person, som verkar eller har intresse inom verksamhetsutveckling, erbjuds att bli medlem.

§ 3 Medlemskap i föreningen
Medlemskap erhålls genom anmälan till föreningen.

§ 4 Hedersledamot
På förslag av styrelsen kan föreningen till hedersledamot välja person, som gjort synnerligen förtjänstfull insats för föreningen eller den verksamhet föreningen företräder.
Hedersledamot väljs av årsmötet och är befriad från föreningsavgift.

§ 5 Utträde ur föreningen
Önskar medlem utträda ur föreningen anmäls detta till styrelsen. Den som försummat att erlägga stadgad årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 6 Uteslutning ur föreningen
Uteslutning av medlem beslutas av föreningens styrelse. För att beslut om uteslutning skall kunna fattas, skall de närvarande styrelseledamöterna vara eniga och minst fem deltaga i beslutet. Utesluten medlem skall beredas tillfälle att yttra sig före beslut. Utesluten medlem skall skriftligen meddelas om styrelsens beslut.

§ 7 Styrelsens sammansättning och åligganden
Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst fem och högst tio ledamöter, vilka väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Ledamot i styrelsen ska vara medlem i SFK Småland
Det åligger ordföranden att representera föreningen och leda förhandlingarna samt kalla till sammanträde och årsmöte
Det åligger vice ordföranden att vid ordförandens frånvaro ersätta denne.
Det åligger sekreteraren att föra protokoll över föreningens och styrelsens sammanträden, samt föra föreningens korrespondens.
(Det åligger kassören att sköta föreningens inkomster och utgifter och däröver föra noggranna räkenskaper samt rapportera om det ekonomiska läget till styrelse- och årsmöte).

Kassörsfunktionen med fakturering, bokföring, redovisning, samt deklaration läggs ut på en underleverantör. Resultat- och balansrapporter redovisas vid styrelsens möten.
Vår ordförande har möjlighet att följa vad som händer på föreningens konton, tittafunktion.
Kassörsfunktionen beslutas vid det konstituerande mötet efter årsmötet.

Styrelsen är beslutsmässig då minst (fem) tre styrelsemedlemmar är närvarande (Samma som i SFK:s styrelse). Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Firmatecknare är ordförande och (kassör) vice ordförande tillsammans eller var för sig var för sig upp till ett prisbasbelopp och däröver tillsammans.

§ 8 Allmänt medlemsmöte
Normalt hålls ett allmänt medlemsmöte per år, vilket tillika är årsmöte. Mötet hålls på en dag och plats, som av styrelsen tillkännagivits minst tio dagar i förväg genom personlig kallelse till varje medlem. E-post får användas.
För behandling av ett visst ärende skall föreningen på lämpligt sätt kallas till extra allmänt medlemsmöte, om styrelsen eller ordföranden så finner erforderligt eller om skriftlig begäran härom angivs av minst 15 medlemmar. Däremot kan tiden i brådskande fall vara kortare än tio dagar.
Kallelse till extra allmänt medlemsmöte, där val av funktionärer kommer att förrättas, ekonomiska frågor eller stadgefrågor kommer att behandlas, skall dock vara utfärdad på så sätt som föreskrivs för ordinarie allmänt medlemsmöte.
Om ärenden enligt föregående stycke skall behandlas, skall detta anges i kallelsen.
Samtliga allmänna medlemsmöten kan vara öppna även för andra än föreningens medlemmar i den mån föreningens ordförande medger detta.

§ 9 Förande av protokoll
Vid möten skall protokoll föras. Detta skall justeras av ordföranden och vid årsmöte dessutom av två vid mötet utsedda justeringsmän.

§ 10 Räkenskaper
Räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Revisionsberättelse skall av revisorerna inlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 11 Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast 15 mars. Där skall följande ärenden behandlas:
– Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
– Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelse för det gångna året.
– Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och funktionärer.
– Val av styrelse bestående av:
• ordförande, (tillika representant i SFK:s fullmäktige, på ett år).
• ordinarie ledamöter på två år; vid jämna årtal väljs hälften av ledamöterna, vid udda årtal resterande.
– Val av (en representant) två representanter (och en suppleant) till SFK:s fullmäktige på ett år.
(Val av) Förslag av en representant i SFK:s förbundsstyrelse. (Fullmäktige tar beslut om representant
för region/sektion).
– Val av två revisorer på ett år.
– Val av en revisorssuppleant på ett år.
– Val av valkommitté bestående av två ledamöter på ett år.
– Årsavgift för medlemskap i SFK beslutas av Fullmäktige.

§ 12 Valkommitténs åligganden
Valkommittén skall senast 21 dagar före, insända förslag till ordföranden på kandidater för de val som skall förrättas vid årsmötet eller extra möte.

§ 13 Röstning
Då så begärs skall val och omröstning inom föreningen verkställas med slutna sedlar. Vid val där två eller flera personer erhållit lika röstetal skiljs de åt genom lottning. Vid omröstning med lika röstetal har den mening segrat, vilken ordföranden förklarar sig biträda.

§ 14 Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas vid två på varandra följande allmänna möten, varav det ena skall vara årsmöte. Det skall vara minst 3 månader mellan mötena.
För att beslutet skall vara giltigt fordras enkel majoritet, dock att minst 2/3 av de närvarande medlemmarna stöder förslaget.

§ 15 Ev. upplösning av föreningen
Uppstår fråga om föreningens upplösning, skall skriftligt motiverat förslag inges till styrelsen, för att genom dess försorg föreläggas på ordinarie allmänt medlemsmöte, dock endast om det vinner den fulltaliga styrelsens enhälliga bifall.
Om vid förslagets behandling, minst tio föreningsmedlemmar förklarat sig önska att föreningen fortfarande skall leva vidare, har frågan om dess upplösning förfallit.
Om föreningens upplösning beslutas, skall samtidigt beslut om disposition av dess tillgångar fattas.

Bokning

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top