Skip to content
info@sfk.se

SFK Fullmäktigemöte årsmöte 25 aprilVälkommen till SFK:s Fullmäktigemöte, årsmöte

Fullmäktigemöte = årsmöte äger rum torsdagen den 25 april kl. 18.30-ca 20.30
Plats:  Digitalt via Teams. Alla medlemmar i SFK är välkomna att delta. Möteslänk skickas till representanter i fullmäktige för regioner/sektioner, ledamöter i förbundsstyrelsen samt övriga SFK medlemmar som anmäler sig.

Anmäl dig genom att klicka på länken här.

Välkommen!
Claes Britsman
Förbundsordförande
Förbundsstyrelsen

Dagordning

 1. Mötet öppnas av förbundets styrelseordförande
 2. Upprop av röstberättigade (fastställande av röstlängden)
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Verksamheten förgående år 2023

 1. SFK förbunds verksamhetsberättelse
 2. Föredragning av Årsredovisning
 3. Beslut om eventuell vinst eller förlust
 4. Föredragning av Revisionsberättelse
 5. Rapport från interna verksamhetsrevisorn, avser tiden sedan föregående Fullmäktige
 6. Beslut om ansvarsfrihet för SFK förbundsstyrelse

Beslut innevarande och kommande år

 1. Behandling av inlämnade motioner och styrelsens förslag (propositioner).
  a. Beslut om hedersmedlem
  b. Beslut om stadgeändring
  c. Beslut om upplösning av SFK Sektionsförening Teknik och Fordon
  d. Avveckling av SFK-LLK (Sektionsförening Livsmedel, Läkemedel och Kemi)
  e. Inriktningsbeslut vilande Regionföreningar
 2. Beslut om vision, mål och verksamhetsplan för förbundets verksamhet
 3. Fastställande av rambudget för SFK (Förbund och SFK Utveckling AB) 2024
 4. Beslut om medlemsavgifter för kommande räkenskapsår (2025)

 Val

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 2. Val av förbundets styrelseordförande
 3. Val av övriga styrelseledamöter i förbundsstyrelsen
 4. Val av intern verksamhetsrevisor
 5. Val av revisor till SFK förbund och SFK Utveckling AB
 6. Val av förbundets valberedning, varav en sammankallande
 7. Fastställande av valberedningsinstruktion för SFK förbund
 8. Beslut om arvode till förbundsordförande och vice förbundsordförande

Ärenden gällande SFK:s bolag

 1. Information om årsredovisning och revisionsberättelse för SFK Utveckling AB 2023
 2. Fastställande av ägardirektiv för SFK Utveckling AB 2024–2027
 3. Redogörelse av verksamhetsplan för SFK Utveckling AB 2024
 4. Förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter SFK Utveckling AB 2024
  (beslut tas på bolagsstämma)
 5. Val av ägarrepresentant att företräda Förbundet på bolagsstämma i SFK Utveckling AB
 6. Information om årsredovisning och revisionsberättelse för Qvalify Group AB 2023
 7. Redogörelse av verksamhetsplan för Qvalify Group AB 2024
 8. Information om styrelseordförande och styrelseledamöter i Qvalify Group AB 2024
 9. Val av ägarrepresentant att företräda Förbundet på bolagsstämma i Qvalify Group AB
 10. Tack för verksamhetsåret
 11. Mötets avslutande
Back To Top