Skip to content
info@sfk.se

SFK Kvalitetsforum – Lärande genom erfarenhetsutbyte

  • |SFK

Under våren gick inbjudan ut till förbundets nya nätverksaktivitet SFK Kvalitetsforum. På försommaren hade tolv spännande företag och personer anmält sig. Den övre gränsen var satt vid 12 baserat på tidigare erfarenhet av att det är en lämplig gruppstorlek. Deltagarna representerar både varu- och tjänsteproducerande företag.

Underrubriken ”Lärande genom erfarenhetsutbyte” anger att erfarenhetsutbytet mellan deltagarna är en viktig beståndsdel. Nätverkets fokus ligger mera på hur ett värdeskapande kvalitets- och miljöarbete omsätts i praktiken än hur kraven i olika standarder uppfylls.

SFK Kvalitetsforum bygger på:

  • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
  • Moderatorernas inspel till ett tema som deltagarna har valt
  • Studiebesök som ger underlag för diskussion och nya idéer som kan användas i deltagarnas verksamheter

Varje möte har ett eller flera huvudteman som deltagarna väljer från en bruttolista. Här ingår kvalitets- och miljöprofessionens roller och kompetenser, ledarskap och medarbetarengagemang, ledningssystem, processinriktning, hantering av risker och möjligheter, systematiskt förbättringsarbete, kund- och leverantörsrelationer samt Kvalitet 4.0.

Under hösten har vi genomfört två nätverksmöten med goda resultat. De resterande tre mötena genomförs i vår. Det första mötet var förlagt till SKF i Göteborg och det andra mötet till Parker Hannifin i Trollhättan. Mötena har gett fina möjligheter att på plats studera dessa företags verksamhet. Genomförandet av studiebesök, diskussioner och grupparbeten har präglats av öppenhet och ett gott humör.

På bilden ovan syns deltagarna samlade i Parker Hannifins rum för daglig styrning. En högst levande verksamhet med engagemang och fina resultat. 2018 mottog Parker Hannifin det svenska Leanpriset.

Back To Top