Skip to content
info@sfk.se

SFK-SV bjuder in till årsmöteVälkomna till vårt årsmöte 2023 digital teams

När: Måndagen den 13 mars (2023-03-13)

Tid: 17:00 – 18:00

Anmälan senast den fredagen den 10 mars 2023 till cecilia.dahlgren@cambio.se

Agenda:

Årsmötets öppnande

 1. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av årsmötes funktionärer
  1. mötesordförande
  2. mötessekreterare
  3. justeringsmän tillika rösträknare.
 4. Föregående årsmötesprotokoll
 5. Verksamhetsberättelse 2022
 6. Kassörens rapport och revisorernas berättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet
 8. Val av styrelsemedlemmar
  1. styrelseordförande
  2. ordinarie styrelseledamöter
  3. styrelsesuppleanter
  4. Val av revisorer
  5. Val av valberedningskommitté
 9. Rapporter
  1. SFK Förbundsstyrelse
  2. SFK Utveckling AB
  3. Qvalify AB
 10. Verksamhetsplan för 2023
 11. Anmälda frågor
 12. Mötets avslutande
Back To Top