Skip to content
info@sfk.se

SFK-Bygg inbjuder till seminarium och årsmöte på Sveriges enda VVS-museum, publicerat 22e febr 2023.


  • Genomfört:
  • 22/2 -23

Tanken med mötesplatsen är att visa hur VVS-branschen kvalitetsutvecklat det svenska samhället från Lort-Sverige till världens högsta levnadsstandard. Ett intressant seminarium kommer att hållas den 30 mars kl.15-16.00 före årsmötet.

Årsmötet kommer att hållas efter seminariet 16.00-16.30 med fika och rundvandring med en mycket VVS kunnig guide. Sveriges VVS-museum har en intressant utställning om utvecklingen under åren.

När: 30 mars 2023, 15.00-17.30

Plats: Sveriges VVS Museum, Archimedesvägen 1. Bromma i Stockholm (se karta)

Anmäl dig till seminariet och årsmötet som är gratis, senast den 27 mars i formuläret nedan.

Dagordning:

Mötet öppnas av föreningens ordförande

Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Fastställande av dagordning

Val av ordförande för mötet

Val av sekreterare för mötet

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomirapport

Revisorernas berättelse

Fastställande av balans- och resultaträkning

Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse

Inkomna motioner

Val av föreningens ordförande 1 år

Val av övriga styrelseledamöter 1 respektive 2 år

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Val av valberedning

Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Övriga ärenden

Mötets avslutande (Efter mötet följer kort konstituerande styrelsemöte för de som berörs)

Varmt välkomna att delta vid seminariet och årsmöte för SFK Bygg

Styrelsen i SFK Bygg genom

Kontaktperson: Pauli Matikka 0706852215

Back To Top