Skip to content
info@sfk.se

Årsmöte SFK- Bygg 2022-04-05


 • Genomfört:
 • 05/4 -22

Årsmöte SFK- Bygg 2022-04-05

Varmt välkomna att delta vid Studiebesöket och Årsmöte för SFK-Bygg

Årsmötet kommer att hållas direkt efter studiebesöket och teknikdiskussionen på Slussen. Tid: 5 april 2022 kl.16-17.00

Plats: Slussen, Informationslokalen, Södermalmstorg 4, Stockholm

Kontaktperson Gunnel Wikenholm 070–7990656

Direkt efter mötet följer kort konstituerande styrelsemöte för de som berörs.

Anmäl dig till årsmötet senast den 19e mars till kansliet via hemsidan www.sfk.se

 

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringspersoner
 7. Föregående årsmötesprotokoll
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 12. Val av föreningens ordförande 1 år
 13. Val av övriga styrelseledamöter 1 respektive 2 år
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 17. Inkomna motioner
 18. Övriga ärenden
 19. Mötets avslutande

Styrelsen SFK-Bygg genom
Pauli Matikka 0706-85 22 15
tf. valberedning

Back To Top