Skip to content
info@sfk.se

Kallelse till årsmöte för SFK-TIPS 2019Årsmöte SFK-TIPS 2019

Tid: Onsdagen den 24 april 2019, kl 10:00 – 10:45 i form av telefonmöte.
Inloggningsdetaljer till telefonmötet delges de som anmält sig.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsmöteshandlingar är elektroniskt tillgängliga via sekreterarens e-postadress nedan.

 1.  Mötet öppnas
 2.  Fråga om mötet varit utlyst enligt stadgarna (4 veckor innan)
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän att jämte mötets ordförande justera protokollet
 7. Föregående årsmötesprotokoll
 8. Styrelsens årsberättelse inklusive bokslut och revisors rapport för 2018
 9. Ställningstagande till ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
 10. Val av sektionens ordförande för 2019
 11. Val av övriga styrelseledamöter för 2019
 12. Val av revisorer för 2019
 13. Val av valnämnd och sammankallande för denna
 14. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2019
 15. Behandling av styrelseförslag och motioner (inkomna senast 20190410 till sekr)
 16. Övriga ärenden -Val av representanter till SFKs Fullmäktige
 17. Mötet avslutas

Anmäl ditt deltagande gärna före den 17 april till kansliet eller sekreteraren nedan

Börje Hedman, sekr SFK-TIPS
Mobil 070-883 87 19 eller e-post hedman.borje@gmail.com

Back To Top