Skip to content
info@sfk.se

Digitalisering – ett medel i hållbarhets-transformationen. Fokus på verktyg och metoder för hållbara och värdeskapande livscykellösningar


  • Genomfört:
  • 14/12 -23

Välkomna till december månads Café Kvalité med temat:

DSIP ”Digital Sustainability Implementation Package”*)

*) En digital plattform som delvis utvecklats i ett Vinnova finansierat UDI projekt med 16 partners, för att ge ett effektivt stöd för ett företag att använda vid både komplexa och mindre komplexa hållbarhetsutmaningar.
Projektet har tagit fram ca 30 praktiska verktyg som organisationer kommer att kunna använda.
För den intresserade finns det en beskrivning av DSIP sist i detta dokument.

Presentatörer:
                
 Professor Sophie I. Hallstedt                         Johanna Wallin Nylander och Sören Knuts;
Chalmers       
                                                GKN Aerospace Engine

Presentatörernas CV:
Sophie I. Hallstedt, professor vid Chalmers tekniska högskola där hon bedriver forskning inom området Hållbar Produktutveckling. Startade sin akademiska bana vid Blekinge Tekniska Högskola, med fokus på att integrera ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i produktinnovationsprocessen. Hennes mål är att stödja företag i att utveckla hållbara – och värdeskapande livscykellösningar samtidigt som ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter beaktas.
Sophies forskning kretsar kring den strategiska integrationen av ett socio-ekologiskt hållbarhetsperspektiv i produktutveckling. Sophie har lett flera forskningsprojekt och publicerat inom området i över 20 år, med över 80 vetenskapliga publikationer och en betydande citeringsfrekvens. Hennes arbete har resulterat i utvecklingen av innovativa metoder, modeller och beslutstödsverktyg som ger produktutvecklingsteam möjlighet att:

  • bedöma mognadsnivån för hållbarhetsimplementering
  • utvärdera hållbarhetspåverkan av olika lösningar
  • visualisera framstegen inom hållbarhetsimplementering.

Genom samarbeten med industripartners har Sophies forskning visat på möjliga tillämpningar i industrin med validering av hennes metoder. Hennes arbete sträcker sig bortom teoretiska ramverk, då hon aktivt strävar efter att överbrygga klyftan mellan akademi och industri. Hennes forskning har erkänts för dess påverkan och relevans och har blivit nominerad och inkluderad i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVAs) 100-lista både år 2020 och år 2023.

Johanna Wallin Nylander är hållbarhetsspecialist på GKN Aerospace. Hon har disputerat på avdelningen för produkt och produktionsutveckling på Chalmers och har sedan dess kommit in på området cirkulär ekonomi och hållbarhet. Johanna jobbat på GKN sedan 2009 och drivit hållbarhetsarbetet sedan 2015. Hon har varit involverad i flera forskningsprojekt relaterat till hållbarhet och tillsammans med bland annat BTH och Chalmers utvecklat flera verktyg för att hantera hållbarhet inom produkt- och teknologiutvecklingen. Idag är hon på avdelningen för Strategy & Business Innovation och jobbar även med att få mer hållbarhetsfokus i affärsstrategin

Sören Knuts är specialist vid GKN Aerospace Engine i Trollhättan, Sverige. Ursprungligen är jag en ingenjörsfysiker med en master- och doktorsexamen. Mitt specialistområde och fokus nu är främst riskhantering och Six Sigma-metodik, liksom tillförlitlighet och robust design. Baserat på dessa färdigheter har jag under lång tid också bidragit till det arbete som GKN gör tillsammans med särskilt Blekinge Tekniska Högskola och Chalmers University för att utveckla arbetsmetoder och arbetsprocesser relaterade till hållbarhet.”

Beskrivning av DSIP:

VAD ÄR DSIP?
DSIP – står för Digital Sustainability Implementation Package – och är en digital plattform som delvis utvecklats i ett Vinnova finansierat UDI projekt med 16 partners, för att ge ett effektivt stöd för ett företag att använda vid både komplexa och mindre komplexa hållbarhetsutmaningar.

BAKGRUND
Produktutvecklande företag har idag inte tillräcklig förmåga att inkludera hållbarhet i de dagliga valen i produktutvecklingen, vilket bidra till samhällets långsamma hållbarhetsomställning.  Vårt bidrag är att tillgängliggöra beslutsstöd och tjänster för att lösa komplexa hållbarhetsproblem, genom att bidra till ökade förmågor att konkretisera, kommunicera, visualisera och relatera hållbarhet till funktionskrav, kostnader och andra värdeparametrar. Vi utgår från ett vetenskapligt synsätt med ett systemperspektiv som tillämpa hållbarhetsprinciper från backcasting och som inkludera både ett långsiktigt- och kortsiktigt tidsperspektiv. För att vara förberedd på en värld i förändring så behöver man kunna förutse möjligheter och begränsningar med en framtida lösning och navigera strategiskt ett framgångsrikt mål. Med strategiska och taktiska beslut kan ett framgångsrikt företag ställa detaljerade val i produktutvecklingen, i relation till systemet och ekosystemet av företag som ingår i värdekedjan för att nå ett hållbart, och cirkulärt samhälle.

VAD UTGÖR DSIP?
DSIP består av: i) lättillgängliga stödverktyg,  med digitala mallar och instruktioner; ii) en så kallade DSIP-metodik, så att verktygen optimals väljs ut för den aktuella situationen;  och iii) flera lärande moduler, för att utöka kunskapen och bredda kompetensen på området i företaget.

VAD ÄR FÖRDELEN?
Fördelen är att ett företag kan använda DSIP oavsett vilket problem eller vilken lösning man jobbar med. Alla verktygen ger en vägledning, stödjer beslut om investeringsalternativ, och guida i valmöjligheter för en mer hållbar lösning ur ett ekonomiskt, ekologist, och socialt hållbarhetsperspektiv.  Verktygen, 15-20 st, baseras på flerårig forskning med fokus på hur man i tidig produktutvecklingsfas kan få stöd att identifiera hållbarhetskriterier, hur man kan förutse en hållbarhetspresestanda tidigt, och vilka värdeskapande livscykellösningar som ger mest avkastning på både kort-och lång sikt.

Back To Top