Skip to content
info@sfk.se

WQD – World Quality Day 12 nov 2020:

Kvalitet 4.0 – när paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter

Här har vi samlat material från WQD 2020.

Missade du dagen, eller vill du gå tillbaka och repetera något, se presentationer, eller lyssna på föredragen igen hittar du film, presentationer och sammanställning av menti-frågan här nedan.

Det finns också en film där Lars Sörqvist ger en presentation, som tyvärr inte kom med under WQD.

 

Talarpresentation – Klicka på respektive block för att läsa mer!

Välkomna - Kort introduktion, Ida Gremyr, Ulf Gustavsson

SFK Ordförande och Konferensens moderatorer, Prof. Ida Gremyr, Chalmers, Gen. Sekr. Ulf Gustavsson, EOQ

Ida Gremyr

Ida är sedan 20 år aktiv som forskare och lärare inom kvalitetsutvecklingsområdet och jobbar idag som biträdande professor på Chalmers. Forskningen bedrivs tillsammans med både privata företag och offentliga organisationer och berör exempelvis frågor kring kvalitetsprofessionellas roller och kompetens, organisering av kvalitetsarbete och användandet av kundfeedback i förbättringsarbete. Hon är även ansvarig för mastersprogrammet i Quality and Operations Management.

 

Ulf Gustavsson

Ulf har varit både chef och ledare sedan 1991. Detta inkluderar 12 år på IKEA i olika globala positioner i både Sverige och utomlands. Hans tidigare uppdrag inkluderar också telekomföretaget Millicom som är noterat på Nasdaq i New York och Stockholm. Ulf har också genom åren innehaft olika befattningar inom Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK. Idag är han generalsekreterare i European Organization for Quality, EOQ, med placering i Bryssel och styrelseordförande i Qvalify AB.

 

¦

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar, RISE presenterar sin syn på organisationers transformation, Sandra Mattsson

Dr. Sandra Mattsson, RISE

Sandra är doktor inom Produktionssystem och forskar inom Människa-Automation interaktion och digitalisering med fokus på att stötta operatörer i komplexa miljöer. Hon disputerade 2018 inom komplex slutmontering med titeln ”Towards increasing operator wellbeing and performance in complex assembly”. Sandra har en bakgrund som automationsingenjör samt har en kandidat inom Psykologi och är webredaktör för www.edig.nu – en kunskapsplattform för industriell digitalisering.

Digitalisering handlar om att nyttiggöra teknik med människan i fokus. Företagsexempel varvas med erfarenheter och modellen Digitaliseringstrappan presenteras – 6 steg som konkretiserar vad tekniken gör, vad syftet är och vilka tekniska lösningar som finns.

Kvalitet 4.0; konsekvenser för Kvalitets-utveckling och kvalitetsprofessionen: - uppdrag, roller och kompetenser, Ing. Peter Häyhänen, VGR, Dr. Lars Sörqvist, KTH, VD Mats Deleryd, SIQ

Peter Häyhänen

Peter har arbetat med verksamhets- och processutveckling på ledningsnivå i globala bolag och stora koncerner i +20 år och utbildat ledare i en bredd av olika verksamheter. Under senaste tio åren har han mer och mer använt kombinationen digitalisering med den klassiska förbättringsmetodiken enl Six Sigma, Lean och TQM filosofi. Peter har nyligen initierat och genomfört vårdsveriges första AI och RPA (Robotic Process Automation)  projekt. Han betonar vikten av att ha en god bas av traditionell kvalitets- och processutvecklingskunskap när men sedan använder avancerade nya dataanalysmetoder och digitalisering som effektiviserar arbetsflöden och förbättra kundnytta. Han är idag utvecklingschef för Västra Götalandsregionen med inriktning digitalisering och driver genomförandet av en av Sveriges största digitaliseringsprojektet just nu i offentlig sektor.

Hur digitalisering och processutveckling går hand i hand kan jag gärna utveckla efter att nu jobbat med detta +10 år. AI, avancerade nya dataanalysmetoder, RPA och andra nyare grepp går utmärkt att kombinera med Demings filosofier för att effektivisera och förbättra kvalitet. Det gamla och det nya arbetar i harmoni.  

Lars Sörqvist

Lars har arbetat med kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete sedan tidigt 90-tal. Han är vd för Sandholm Associates, docent vid KTH och professor vid Shanghai University i Kina. Lars är dessutom vice president för International Academy for Quality (IAQ) och därigenom delaktig i att leda kvalitetsområdet globalt. Han är även djupt involverad i USA:s nationella kvalitetsorganisation ASQ, bl a som styrelseledamot. Lars har under snart 30 års tid arbetat som rådgivare och kvalitetsexpert i en stor mängd företag och organisationer runt om i världen och är även författare till ett antal böcker om kvalitet, förbättring, Sex Sigma och Lean.

Under närmare 20 års tid har Lars varit knyten till KTH:s forskning avseende IT Management. Digitalisering ser han som både spännande och en mycket viktig del i utvecklingen av en verksamhet och dess processer. Teknik skapar många nya fantastiska möjligheter. Viktigt är dock att denna utveckling utgår ifrån verksamhetens kunder och processernas förmåga att möta kundbehov på ett effektivt sätt. Teknik får aldrig bli ett självändamål utan behöver föras in under kontrollerade former som en central del av verksamhetens förbättringsresa. Något som många verksamheter idag missat med snabbt ökande kostnader för bristande digitalisering som följd.

 

Rollen för kvalitetsprofessionella håller snabbt på att förändras som följd av teknikutveckling och digitalisering. Vi talar internationellt sedan länge om Quality 4.0, dvs hur digitaliseringen skapar nya möjligheter att förbättra, styra och säkra kvalitet. Detta innebär både ett behov att utveckla vår egen professions kompetens inom detta område och att närmare samverka med verksamhetens IT-specialister. En fråga som är viktig att lyfta även i svenska kvalitetskretsar.

Mats Deleryd

Mats Deleryd är VD för Svenska Institutet för Kvalitet (SIQ) och professor i Kvalitetsteknik och Management vid Mälardalens högskola. Han är också invald ”academician” vid International Academy for Quality (IAQ) och invald till medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Baserat på 20 års erfarenhet av att leda operativa globala roller i organisationer som ABB, Bombardier, Daimler Chrysler, Volvo Construction Equipment och Volvokoncernen, ligger hans forskningsintresse i utvecklingen av framtida ledningsmodeller och strategier som gör organisationer snabbrörliga med siktet inställt på hållbar framgång.

 

Kvalitetsarbete har alltid byggt på att basera beslut på fakta och utgå ifrån kunden. I och med ”Big data” och digitalisering öppnas nya möjligheter för hur man kan utveckla sitt kvalitetsarbete. Samtidigt som det ger nya möjligheter ställer det även vidare krav på kompetens hos ledare och kvalitetsprofessionella. Den kanske viktigaste frågan dock är hur all denna ny teknik och data skall utnyttjas och till vilket syfte? Vilken roll har människan i våra framtida organisationer och vilken roll skall maskiner och AI spela? Vem tar vilka beslut? I ett nästa skede av kvalitetsutvecklingen, bortanför tekniken och digitaliseringen, förflyttas fokus till ”Societal satsifaction” som ett vidare steg från ”Customer satisfaction”. Vid SIQ har vi format denna plattform som ett nytt steg, Quality 5.0, som även kopplar starkt till den japanska regeringens satsning på Society 5.0 vilken i sin tur bygger vidare på Industri 4.0.

Kvalitet 4.0; Status i Sverige och internationellt Vad säger forskningen? - Dr. Jason Martin

Dr. Jason Martin Linköpings Universitet

Fil. dr och universitetslektor på avdelningen för Logistik- och kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet. I sin forskning fokuserar Jason särskilt på hur man utifrån ett kompetensperspektiv kan förstå hur organisationer framgångsrikt kan hantera förändring som möjliggör både anpassning och utveckling i verksamheten. Just nu är Jason del i ett forskningsprojekt om hur digitalisering påverkar kvalitetsutveckling. Han undervisar i och ansvarar även för kurser i kvalitetsutveckling.

Kvalitet 4.0 handlar om hur man integrerar teknik, människa och process för att utveckla kvalitetsutvecklingspraktiker vilka möjliggör värdeskapande, på nya sätt, i hela produktionskedjan. I denna presentation ges en generell introduktion om vad Kvalitet 4.0 är samt en kort översikt om kunskapsläget kring utmaningar och möjligheter i implementering av Kvalitet 4.0 i organisationer.

Kvalitet 4.0 inom vårdsektorn, ”Digitalt när det är möjligt- fysiskt när det behövs” - Agnetha Folestad

Agnetha Folestad, VD Capio Lundby Sjukhus

VD och verksamhetschef för Capio Lundby Sjukhus i Göteborg. Läkare med lång erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete inom offentlig och privat vård. Capio Lundby Sjukhus är ISO:certifierade för kvalitet och miljö sedan 2005.

Vad innebär Kvalitet 4.0 inom sjukvården? Hur utvecklar vi kvalitet och säkerhet genom att nyttja de digitala verktygens möjligheter? I föredraget presenterar vi Capios digitala resa där nya digitala lösningar ger bättre tillgänglighet och kontinuitet i vården. Standardisering och teknik som lämnar utrymme för en personcentrerad vård utifrån den enskilda patientens   önskemål, förväntningar och förutsättningar.

SKF Application of Quality 4.0 - at an Industry 4.0 production line. - Ajay Naik

Ajay Naik, CEO SKF Sweden

OBS! Detta föredrag halls på engelska

Ajay has a solid experience in Manufacturing and Quality along with Six Sigma and Sustainability

SKF has a long history of leadership in the Quality areas, as there have always been many demanding customers. We will hear what Quality 4.0 means for SKF in a Industry 4.0 context. Also, in what ways must Quality professionals improve their competences in connection to Quality 4.0.

Back To Top