Skip to content
info@sfk.se

SFK Vårkonferens 2024

Hur ditt förbättringsarbete kan förbättras med AI!
Utforska den framväxande relationen mellan förbättringsarbete och Artificiell Intelligens, (AI)!

Välkommen till en konferens där vi fördjupar oss i den spännande fusionen mellan förbättringsarbete och den digitala eran med Artificiell Intelligens (AI). Det är hög tid att ta klivet in i en framtid där ditt förbättringsarbete kan bli ännu mer effektivt, innovativt och meningsfullt genom kraften av AI.

Deltagarvärde:

  • Förstå den omvälvande utvecklingen av AI inom förbättringsarbete.
  • Skapa nätverk med likasinnade och experter inom området.
  • Få konkreta verktyg och metoder för att integrera AI i din förbättringsstrategi.
  • Ta del av inspirerande praktikfall och lärdomar från branschen.

Denna konferens markerar början på en resa in i en ny era av förbättringsarbete, där möjligheterna med AI är oändliga. Du behöver inte vara expert – vi är alla här för att lära oss tillsammans och skapa en framtid där förbättring är synonymt med innovation.

Anmäl dig nu och bli en del av framtidens förbättringsarbete!

Ser fram emot att välkomna dig till en dag av insikter, inspiration och interaktion!

Plötsligt är AI överallt och på allas läppar!

Men läpparna uttrycker olika saker. Enligt Fredrik Heintz, Professor of Computer Science at Linköping University, är det framför allt tre vanliga missuppfattningar om AI:

  • Den största missuppfattningen är att bara för ett AI-system är bra på en sak så är det även bra på andra saker. Det är väldigt lätt att jämföra med oss människor. Just att överföra förmåga från en uppgift till en annan, så kallad transfer learning, är ett intressant och aktuellt forskningsområde.
  • Den näst största är att maskininlärning gör allt jobbet åt dig. Det krävs fortfarande en hel del jobb både att samla in relevant data och att konfigurera upp maskininlärningssystemet rätt så att det verkligen lär sig det som önskas. Slutligen behövs testning och validering för att vara säker på att det funkar som det ska.
  • En tredje är hur långt vi har kommit. Det är lätt att få känslan att AI har kommit väldigt långt och att vi nästan är klara. Det är helt klart så att vi har gjort imponerande framsteg, särskilt vad gäller att tolka bilder och text. Samtidigt tror jag det mesta återstår att upptäcka och förstå!

Det som kommer att särskilja dig i samband med AI är förmågan att bygga, träna och implementera dina egna tillämpningar – med din egen data – med integritet och kvalitet. Det görs genom att förenkla komplexiteten med en enhetligt angreppssätt till Data Management, AI och styrning. Sammantaget ger detta din organisation möjligheter att till ökad kundnytta och effektivitet på ett hållbart sätt.

Anmäl dig redan idag, för att ta del av videon från den 18:e!

SFK Vårkonferens kommer att genomföras online via Teams, den 18 april 2024 kl. 13:00 – 16:30.

Avgift:
Medlem: 995 kr exkl. moms
Icke medlem: 1995 kr exkl. moms
Personer som bjudits in av SFK:s samverkanspartners, Qvalify och SIQ, betalar som medlem.
Student: 0 kr
Grupprabatt, kontakta info@sfk.se

Möjlighet delta i en av våra ”företagshubbar”

Ta del av konferensen tillsammans med andra på någon av våra fysiska mötesplatser hos ett värdföretag. Innan äter vi en gemensam lunch och efteråt gemensam reflektion. Värdföretaget ger information om sin verksamhet och hos merparten ges en rundvandring.

Ange i din anmälan företagshubb och plats. Deltagande kostar inget extra förutom egen lunch. Först till kvarn gäller då platserna är begränsade. Mer information kommer till de anmälda.

Värdföretag
ABB Sverige: Västerås ABB
Atlas Copco Tools, Tierp  Atlas Copco
Hydro Extrusions, Finspång Hydro Extrusions
SKF Sverige AB, Solution Factory, Göteborg SKF
SIQ Institutet för kvalitetsutveckling, Stockholm SIQ
Qvalify, Jönköping Qvalify

Program

13:00 Välkomna
Eftermiddagens moderatorer, Ida Gremyr och Ulf Gustavsson, presenterar dagens program


Inledning
SIQ:s VD, Susan Ballhausen Bjelke, och
SFK:s ordförande, Claes Britsman, har ordet.

13:15 Inspel om AI; Fredrik Heintz LiU:
Fredrik intervjuas om AI; Vad är AI, varför bry oss, vad kommer det att innebära, vad händer med de som inte försöker hänga med?

Dr. Fredrik Heintz är professor i datavetenskap vid Linköpings universitet och leder Reasoning and Learning lab. Han fokuserar på artificiell intelligens, särskilt Tillförlitlig AI, autonoma system, strömresonemang och snittet mellan kunskapsrepresentation och maskininlärning.

Han är även koordinator för TAILOR, ett nätverk för excellenscentra inom AI-forskning, samt direktör för flera utbildningsprogram inom AI och autonoma system. Han är aktiv inom Swedish AI Society och Europeiska kommissionens expertgrupp för AI. Fredrik är medlem i det av regeringen tillsatta AI-kommission.

13:25 Praktikfall 1. Mats Borneling, Hydro Extrusion
Om hur fabriken i Finspång med hjälp av AI har identifierat 300 parametrar som kan påverka processernas resultat. 
Hydro har med av AI lyckats identifiera en handfull ”Vital few” parametrar från ett urval av ca. 300st. AI lyckas här med analyser som människor inte kan klara av. Genom att styra dessa parametrar kan förutsägbara och robusta processer skapas. Resultatet blir en radikal minskning av energiförbrukning och kvalitetsbristkostnader.

Mats Borneling.
Ansvarig för energireducering på Hydro Extrusions globala anläggningar. Elkrafts-/automations-/energiingenjör med 34 års erfarenhet, inklusive 7 år som gruppchef. Brinner för teknik och hållbarhet med ledarskapsutbildning, internationellt arbete och projektledning. Arbetar som elektrisk säkerhetsansvarig och energiansvarig för Hydro Extrusion Sweden AB:s anläggningar i Sverige. Driver energireduceringsprojekt och ansvarar för vattenkraftverk.
Mats ä rojektledare för Greener Sweden, där Hydro planerar att bli första företag i aluminiumbranschen att producera profiler fossilfritt. Utvecklat Hydros energi-/digitaliseringsplattform 5.0 med fokus på kostnadsberäkning, felprediktion, automatiska rapporter, läckagedetektering och förbrukningsspårning. Ser kopplingen mellan energiverkningsgrad och digitalisering. Ansvarig för global energireducering enligt principerna för profit och nöje.Mitt motto: Med kunskap och vilja bestiger du berg.

13:50 Kvalitet i Data Management. Magnus Sjöström AFRY
Det krävs absolut datakvalitet om AI ska kunna skapa fungerande faktabaserade beslutsunderlag. Ta del av insikter om varför en hög kvalitet vid Data Management är förutsättning för nyckeln till att skapa fungerande och faktabaserade underlag för AI. Lär dig hur kvalitet i data leder till framgångsrika AI-initiativ.
Talesättet ”skit in- skit ut” är vanligt inom IT världen. Inom AI världen gäller ”skit in – katastrof ut”!

Magnus Sjöström är en stark förespråkare för att datadriven förändring är en viktig del för att skapa förbättringar. De senaste 30 åren har Magnus arbetat med lösningar för produktion och IT inom industrin i Sverige och internationellt.

Under de senaste 10 åren har han utvecklat affärsmodeller och verktyg för att lyckas med den digitala transformationen. Han har arbetat med städer, kommuner, infrastruktur och industrin som helhet. Magnus har erfarenhet av bland annat automation, processer, kraftdistribution, robotar, servosystem, drivsystem, elektrisk konstruktion, programmering, styrsystem, industriell programvara och utvecklad IT.

14:20 Förbättra förbättringsförmågan genom att använda AI och ML i kombination med Six Sigma och Lean, Lars Sörqvist IAQ:
Genom att utveckla kunskaperna om hur artificiell intelligens och maskininlärning kan användas i systematiskt förbättringsarbete ökar möjligheterna att lösa komplexa problem radikalt. Teknikutvecklingen går idag oerhört snabbt. Erfarenheter visar dock, tvärt emot vad många tror, att det inte behöver vara särskilt svårt att börja använda dessa nya verktyg. Inte heller krävs det stora investeringar i avancerade verktyg då mycket redan finns kostnadsfritt tillgängligt eller allt mer ingår i mjukvaror många redan har. I detta föredrag berättar Lars Sörqvist mer om detta.

Lars Sörqvist har arbetat med kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete sedan tidigt 90-tal. Idag leder han även International Academy for Quality (IAQ) som verkar för att samordna och utveckla kvalitetsarbete globalt. Lars är även docent på KTH, professor vid Shanghai University och författare till en rad populära böcker inom kvalitetsområdet.

14:45 Bensträckare, Fika

15:00 Professionens kompetensbehov inom digitalisering och AI. Magdalena Smeds LiU:
Digitaliseringen bidrar både med utmaningar och möjligheter för kvalitetsprofessionen. I detta föredrag får du insikter om hur kvalitetsprofessionen tar sig an digitaliseringen idag och vilka kompetenser som är centrala för att stödja organisationers digitaliseringsresa nu och i framtiden.

Magdalena Smeds är biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet. Magdalena disputerade 2022 inom kvalitetsteknik på temat Överstyrning – varför försök att skapa förbättring ibland leder till försämring. Hennes forskningsintressen är hur kvalitetsprofessionen påverkas av omvärldsströmmar som digitalisering och hållbarhetsfrågor, hur organisationer kan bli mer resilienta och förbättring av vårdprocesser.

Magdalena undervisar också inom kvalitets- och verksamhetsutveckling både på grund och avancerad nivå. Detta inkluderar t ex examinator för en grundkurs i kvalitetsutveckling och en avancerad kurs i SQC och handledning av Six Sigma projekt. Magdalena är även Six Sigma Black Belt.

15:25 När klassisk kvalitetsmetodik möter digitala verktyg, Peter Häyhänen, Region Jönköping
När traditionella metoder inom kvalitet och förbättring integreras med digitala verktyg som AI kan synergier skapas och möjliggöra innovativa lösningar.

Peter Häyhänen är utvecklingsdirektör hos Region Jönköping. Han har genomförandet av ett av Sveriges största digitaliseringsprojekt inom offentlig sektor hos Västra Götalandsregionen. Han är en erfaren senior ledare för förändring med över 25 års erfarenhet av strategisk förändring i globala organisationer från högsta ledningen till operativ nivå, under utmanande ekonomiska och marknadsvillkor. Peter har agerat som rådgivare och ledare för att förbättra kundvärde och kvalitet med minskade resurser.
Peters tekniska bakgrund möjliggör faktabaserade beslut, processförändring, och effektiv användning av digitalisering. Han har tränat och certifierat över 300 Black Belts, 10 Master Black Belts, och coachat chefer inom operativ excellens. Är positiv, pragmatisk och resultatinriktad.
Specialiteter: Stödja ledare och medarbetare, förändringsprocesser, digitalisering, affärsutveckling med Six Sigma och Lean. 

15:50 Praktikfall 2; Anders Karlsson, Astra Zeneca
Hur kan integrering av AI element i processer, såsom Machine Learning, Data Management och Large Language Model (Chat GPT) kvalitetssäkras?

Anders Karlsson har under många år arbetat med förändringsprojekt och i detta arbete intresserat sig för hur man kan bygga rätt förutsättningar för människor att göra rätt. Detta intresse har lett till digitala lösningar i kombination till de mer traditionella kvalitetsmetoderna. Strävan är att hitta de mest hållbara lösningarna för organisationer. Han har erfarenhet att jobbat inom Kvalitet, R&D, Tillverkning och SHE och har många års erfarenhet som chef.

Anders arbetar idag som Quality Director inom Astra Zenecas kvalitetsorganisation inom den senare delen av R&D, med ansvar för kvalitetsinfrastruktur. Är certifierad Master Black Belt Lean Six Sigma, Projektledare och Sponsor och Strategisk facilitator (Hoshin Kanri).

16:15 Sammanfattning och avslutning av dagen. Moderatorerna Ida Gremyr och Ulf Gustavsson

16:30 Efterdiskussion. Vad tar jag med mig hem? Vad tänker jag göra nu? Hur kan SFK skapa värde inom dagens tema, för mig? Dagen avslutas med en diskussion om hur du kan tillämpa dagens insikter i din egen förbättringsresa. Få konkreta råd och skapa en handlingsplan för framtidens förbättringsarbete med AI.

Vårkonferensen sker i samarbete med SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling.

 

Våra värdföretag är:
                          

 

Klicka på länken för att ladda ner informationsblad om Vårkonferensen.  Inbjudan 18 april 

Back To Top